Garance Bydlení

je novodobým projektem sdíleného bydlení

Pomáháme lidem bydlet ve vlastním.

Chci pomociSpráva nemovitostí

Máte svoji vysněnou nemovitost?

Pokud si chcete koupit nemovitost, a nemáte dostatek vlastních prostředků, my za Vás nemovitost koupíme.

Do doby, než budete mít dostatek vlastních prostředků ke koupi této nemovitosti, budete nám platit nájem.

'

První krok k vlastní nemovitosti:

Objednejte si hovor a schůzku s naším zástupcem:

 

+420 722 480 192

Objednáním hovoru a schůzky souhlasíte se zpracováním osobních údajů viz níže.

8 + 6 =

Naše služby v oblasti správy nemovitostí

Opravy, údržba a revize

 • udržujeme dům ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zabezpečujeme údržbu a opravy domů
 • zajišťujeme revize, údržbu a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody
 • zpracováváme návrhy nutných oprav, rekonstrukcí a investic spravovaných objektů, zajišťujeme opravy, rekonstrukce a investice, včetně poptávek a výběrového řízení na dodavatele prací
 • zajišťujeme havarijní službu mimo pracovní hodiny správce, o sobotách, nedělích i svátcích

Předpis a výběr stanovených plateb

 • předepisujeme měsíční platby jako zálohy na služby, fond oprav, či nájemné dle pokynů vlastníka
 • pečlivě vedeme evidenci došlých plateb

Vyúčtování

 • provádíme pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním jednotky (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé vody
 • dodržujeme zákonem a vlastníky stanovené termíny pro vyúčtování služeb

Účetnictví

 • vedeme kompletní účetnictví pro spravované objekty a právnické osoby, dle platného zákona, vyhlášek a předpisů
 • přijímáme, kontrolujeme, zajišťujeme platby a evidujeme všechny účetní doklady související s poskytovanými službami a spravovanou nemovitostí, vše v součinnosti s vlastníkem
 • zpracujeme přehledy o hospodaření, evidence příjmů a výdajů
 • zpracujme roční účetní závěrky a předkládáme je ke kontrole odpovědným zástupcům vlastníka
 • zajišťujeme uložení účetní závěrky ve smyslu zákona o účetnictví
 • vyhotovujeme roční vyúčtování fondu oprav
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv k nahlédnutí

Zastupování

 • zastupování ve všech záležitostech, které nám budou vlastníkem svěřeny v souvislosti se správou domu
 • veškerá činnost a služby správce jsou v souladu s pokyny a požadavky statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva

Evidence

 • vedeme dokumentaci a evidenci související se spravovaným majetkem
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek
 • vedeme evidenci technického stavu domu včetně aktualizace technické dokumentace
 • vedeme evidenci plateb spojených se správou a provozem nemovitosti
 • evidenci a vyřizování korespondence, smluv, dalších dokladů

Zajištění dodávek energií, médií a služeb

 • smluvně zajišťujeme dodávky všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitostí  (vody, plynu, el. energie, dodávku tepla a teplé vody, prohlídku domu a drobné údržbářské práce)

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Garance Bydlení s.r.o.

IČO: 07969074

Kancelář

Nové sady 988/2
Staré Brno, 602 00 Brno

v

Zavolejte nám

Nebo pište na

Ochrana osobních údajů - podmínky

I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Garance Bydlení s.r.o., IČO: 07969074 se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, Brno-střed (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  telefon: +420 722 480 192, e-mail: info@garancebydleni.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které jste uvedli v tomto formuláři, za účelem posouzení Vaší žádosti o příslušnou službu. Právním titulem zpracování těchto údajů je nezbytnost vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. V případě, že je však neposkytnete, nebude Vám moci být poskytnuta tato služba.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
II. Důvod zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas:
  • Se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Naším oprávněným zájmem je nabízet zájemcům o naše služby také naše další produkty a služby. Za tímto účelem Vám můžeme zasílat e-mailové zprávy, dopisy, SMS, newslettery, stejně jako Vám telefonovat. Abychom Vám ušili nabídku na míru, zpracováváme při vytvoření nabídky také údaje o Vaší bonitě. V rámci marketingového oslovování vykonáváme marketingové výzkumy, klientské soutěže, průzkumy spokojenosti a podobné aktivity, ze kterých vyplývá Váš názor na naše služby. Tyto činnosti jsou vůči Vám rovněž oprávněny uskutečňovat subjekty, které s námi spolupracují. Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo Vám překáží určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.
  • S provedením činností potřebných pro zhodnocení vhodnosti / reálnosti / zákonnosti vámi požadované služby (např. ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, s veřejně dostupnými informacemi, databázemi a rejstříky, s informacemi z registrů …) a také činnosti spojené s webovou a obchodní analytikou.
 2. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas zaškrtnutím v příslušném formuláři vyplňovaném dálkově elektronicky.
III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů
 1. Osobní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (popř. obchodní firma), telefonní číslo a IP adresa, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účely:
  • zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, případně s ním spolupracujících třetích osob,
  • odpověď na poptávku,
  • běžná analýza návštěvnosti.
 2. Ostatní poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze pro účely Vámi požadované služby.
IV. Doba uchovávání údajů
 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • uvedené v čl. III odst. 1 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • uvedené v čl. III odst. 2 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednávání, uzavření, plnění a vypořádávání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováváme, dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 GDPR,
  • právo na na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tj. máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021